Komunikácia a informovanosť

Pri poskytovaní služieb a podpory cudzincom či odídencom, ako aj pri realizovaní ďalších kultúrnych či sociálnych aktivít je veľmi dôležité, aby nedochádzalo k ohrozovaniu sociálnej súdržnosti a zvyšovaniu sociálneho napätia. To znamená, že samosprávy by mali proaktívne pracovať na tom, aby tieto opatrenia boli pozitívne vnímané aj domácim obyvateľstvom a aby nevznikal pocit, že podpora odídencov ide „na úkor“ domáceho obyvateľstva.

Úspešnosť integračných opatrení, ale aj atmosféra v danom meste či regióne úzko súvisí s tým, ako samosprávy informujú o svojej činnosti verejnosť. Vhodnou komunikáciou je možné efektívne eliminovať šírenie rôznych dezinformácií, fám alebo skreslených údajov o forme a rozsahu poskytovanej podpory.