Poskytovanie informácií utečencom / odídencom

Informovanosť je jedným z najzásadnejších predpokladov úspešnej integrácie ľudí z cudziny, osobitne v prípade ľudí na úteku, ktorí nemali dostatok času na to, aby sa vopred pripravili na život v novej krajine.

Táto potreba sa ukázala už krátko po vypuknutí vojny, a tak už v prvých dňoch vzniklo na Slovensku viacero informačných zdrojov, ktoré boli určené práve pre ľudí na úteku. Prvým z nich bola webstránka ukraineslovakia.sk, ktorú vytvorila Liga za ľudské práva v spolupráci s organizáciou Mareena. Obsahovala základné informácie o tom, ako prísť a legálne zostať na Slovensku, o možnostiach ubytovania, dopravy či prístupu k zdravotnej starostlivosti. V súčasnosti je stránka rozšírená o informácie z ďalších oblastí života, ktoré ľudia potrebujú pre dlhodobejší život na Slovensku.

Okrem toho bola vytvorená aj štátna webstránka ua.gov.sk, ktorá tiež obsahuje informácie potrebné na prekročenie hranice, na získanie dočasného útočiska či kontaktné informácie o vybraných organizáciách, ktoré poskytujú pomoc ľuďom z Ukrajiny. Stránka tiež obsahuje základné informácie o pracovných možnostiach, o prístupe k zdravotnej starostlivosti či sociálnej pomoci.

Informácie od začiatku poskytovala aj IOM – Medzinárodná organizácia pre migráciu, ktorá prostredníctvom svojho Migračného informačného centra poskytuje dôležité informácie o pobyte, zamestnávaní, zdravotnej starostlivosti, školstve a podobne pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny.

Všetky vyššie spomínané zdroje uvádzajú dané informácie aj v ukrajinčine.

Okrem týchto informačných zdrojov však vzniklo množstvo ďalších, ktoré vytvorili rôzni aktéri, či už verejní, alebo súkromní, napr. Profesia či jednotlivé ministerstvá.

Ako však ukazuje výskum, ktorý pre organizáciu Mareena realizovalo Centrum pre výskum etnicity a kultúry na jeseň 2022, pre mnohých ľudí z Ukrajiny sú najdôležitejším zdrojom informácií sociálne siete a komunity, kde však existuje riziko výmeny nepresných a neaktuálnych informácií, prípadne zneužívanie nevedomosti a neprístupnosti informácií.

Preto je dôležité posilňovať poskytovanie dostupných, hodnoverných a zrozumiteľných informácií ľuďom na úteku, ktoré sú zároveň prispôsobené ich aktuálnym potrebám podľa toho, či na Slovensko práve prišli alebo sú tu dlhodobejšie. Na tento účel možno využívať moderné technológie (sociálne siete, aplikácie) a už existujúce kapacity verejnej správy, mimovládnych organizácií a ostatných aktérov.

Humanitárna fáza

Dostupnosť informácií pre ľudí na úteku je kľúčovou otázkou okamžite po ich príchode. Všetky informácie musia byť dostupné v jazykoch, ktorým ľudia utekajúci pred vojnou rozumejú. V prvej fáze po príchode utečencov/odídencov na Slovensko je dôležité poskytnúť nasledovné informácie:

 • Možnosti riešenia legálneho pobytu na Slovensku – po príchode na Slovensko, teda v úvodnej fáze, je potrebné poskytnúť odídencom základné informácie o ich právnom statuse a právach, ktoré z neho vyplývajú. A tiež informácie o tom, aké majú možnosti, ak sa neregistrujú na dočasné útočisko ani nepožiadajú o inú formu medzinárodnej ochrany podľa zákona o azyle a chcú zotrvať na území Slovenska len obmedzený čas v rámci bezvízového styku. Môžu tiež požiadať o niektorý typ pobytu podľa zákona o pobyte cudzincov, najmä prechodného pobytu s konkrétnym cieľom – zamestnania, štúdia, podnikania atď.

 • Prístup k humanitárnej pomoci – mnohí ľudia na úteku prichádzajú len so základným vybavením a potrebujú humanitárnu pomoc v podobe oblečenia, obuvi, hygienických pomôcok, ale aj potravín. V prvej fáze po ich príchode je teda dôležité nasmerovať ich na miesta, kde takúto pomoc môžu získať.

 • Ubytovanie – viacerí ľudia z Ukrajiny už v súčasnosti prichádzajú za svojimi kontaktmi, ktoré im dokážu sprostredkovať aj ubytovanie. Mnohí však takéto kontakty stále nemajú a po vstupe na územie SR je pre nich veľkým prínosom informácia o možnostiach, ako si hľadať ubytovanie, či už núdzové, alebo dlhodobé.

 • Zdravotná a psychologická starostlivosť – mnohí ľudia, ktorí utekajú pred vojnou, sú v akútnom strese, viacerí sú traumatizovaní, čo sa môže prejavovať tak psychickými, ako aj fyzickými ťažkosťami. Okamžite po príchode na Slovensko preto môžu potrebovať zdravotnú a psychologickú starostlivosť. V súčasnosti už na Slovensku existuje sieť takýchto služieb, na ktorú možno prichádzajúcich ľudí nasmerovať (organizácie IPčko, Liga za duševné zdravie, Tenenet a ďalšie).

 • Obchodovanie s ľuďmi a pracovné vykorisťovanie – je mimoriadne dôležité, aby ľudia utekajúci pre vojnou okamžite po príchode na Slovensko dostali informáciu, ako rozpoznať pokusy o obchodovanie s ľuďmi či pracovné vykorisťovanie, aby sa nestali jeho obeťami. Taktiež by im mali byť poskytnuté informácie o zdrojoch pomoci v prípade, že sa obeťami stanú. Ľudia utekajúci pred vojnou sú totiž voči týmto javom extrémne zraniteľní, keďže nepoznajú prostredie, nemajú tu kontakty a často si potrebujú veľmi rýchlo zabezpečiť ubytovanie a zdroj príjmu.

 • Integračná podpora – dôležitou informáciou pre ľudí utekajúcich pred vojnou je aj to, na koho sa môžu obrátiť v ďalších fázach svojho pobytu na Slovensku, teda vo fáze, keď si zabezpečia základné potreby (pobyt, bývanie, humanitárna pomoc) a potrebujú riešiť ďalšie záležitosti (napr. vzdelávanie svojich detí, prácu a pod.). Tu je dôležité nasmerovať ich na organizácie, ktoré im dokážu tento typ podpory poskytovať v mieste ich bydliska.

Na poskytovanie týchto informácií je možné využiť viacero komunikačných kanálov:

 • Letáky na miestach, kde ľudia utekajúci pred vojnou prichádzajú/vyskytujú sa/združujú – napr. na oddeleniach cudzineckej polície v konkrétnych mestách. Letáky so všetkými vyššie uvedenými informáciami by v ideálnom prípade mali dostať do ruky pri registrácii a taktiež by tieto informácie na daných miestach mali visieť v podobe plagátov.

 • Webstránky – vhodným kanálom na šírenie vyššie uvedených informácií sú aj webstránky. Tu je však dôležité, aby boli dostatočne šírené informácie o týchto webstránkach, a to či už vo forme letákov, alebo na sociálnych sieťach.

 • Sociálne siete môžu byť dôležitým zdrojom pre šírenie spoľahlivých a dôveryhodných informácií. Na tento účel je dôležité zmapovať, aké sociálne siete prichádzajúci utečenci využívajú (ľudia prichádzajúci z Ukrajiny napríklad vo veľkej miere využívajú Telegram) a akým spôsobom (napr. či sa združujú v skupinách, či sledujú nejaké konkrétne stránky na sociálnych sieťach, či existujú influenceri, ktorých sledujú a možno ich využiť na spoluprácu pri šírení informácií), a tomu prispôsobiť stratégiu – napríklad pravidelne zdieľať informácie v skupinách na Facebooku, v ktorých sa združujú ľudia na úteku (napr. skupina Ukrajinci na Slovensku), vytvoriť si vlastnú skupinu/stránku na Facebooku (alebo využiť FB stránku mesta) alebo si vytvoriť vlastný kanál na Telegrame.

 • Lokálne médiá – pre zdieľanie informácií je možné využiť aj komunikačné kanály lokálnych médií, ktoré tiež využívajú svoje sociálne siete.

 • Kontaktné/informačné body, v ktorých je možné tieto základné informácie poskytovať osobne alebo elektronicky cez e-mail, prípadne telefonicky. Dôležitá je tu jazyková zrozumiteľnosť, teda buď zabezpečenie personálu, ktorý hovorí jazykmi ľudí na úteku, alebo zabezpečenie kvalitného tlmočenia (pozri ďalej).

Integračná fáza a fáza spolužitia

V integračnej fáze a vo fáze spolužitia utečenci/odídenci potrebujú odlišný typ informácií, než tomu bolo v prvých dňoch po príchode. Na vyššie popísané základné informácie by tak v ďalších fázach integračného procesu malo nadväzovať právne poradenstvo, keďže situácia konkrétneho človeka môže byť veľmi špecifická a môžu z nej vyplývať mnohé otázky a nejasnosti, ktoré daný človek môže mať a ktoré nie je možné pokryť v rámci poskytovania základných informácií. V týchto fázach potrebujú riešiť rozmanité životné záležitosti, ako napr.:

Integračná fáza

 • ako sa dostať na vyšetrenie k lekárovi,
 • ako si otvoriť účet v banke,
 • ako zapísať svoje dieťa do školy/škôlky,
 • ako sa dostať na rekvalifikačný kurz,
 • ako si nájsť zamestnanie a čo z toho vyplýva (napr. pracovné práva a povinnosti, daňové priznanie, platenie odvodov a pod.),
 • ako si nájsť trvalé bývanie atď.

Fáza spolužitia

 • ako nájsť možnosti sebarealizácie (voľnočasové aktivity, kurzy, sebarozvoj),
 • ako si nájsť nové sociálne kontakty medzi domácimi obyvateľmi,
 • možnosti kultúrneho vyžitia a pod.

Kontaktné / informačné body

Okrem vyššie uvedených možností (letáky, webstránky, sociálne siete, lokálne médiá) je jednou z možností, ako sprostredkovať kvalitné informácie na lokálnej úrovni, zriadenie kontaktných/informačných bodov na lokálnej úrovni, v ktorých je možné poskytovať detailnejšie poradenstvo.

Toto sa ukazuje ako jeden z najdôležitejších krokov, ktoré ľuďom na úteku dokážu veľmi pomôcť v prvotnej orientácii, vo fáze integrácie, ale aj vo fáze spolužitia. Ak teda samospráva nemá z rôznych dôvodov možnosti realizovať viaceré integračné opatrenia zamerané na ľudí na úteku, prínosom by bolo, keby vytvorila aspoň kontaktný/informačný bod.

Poskytovanie informácií v kontaktných/informačných bodoch sa môže vyvíjať v závislosti od situácie a potrieb cieľovej skupiny – pre novo prichádzajúcich ľudí je dôležité poskytovať najmä informácie spojené s pobytom a prvotnou orientáciou v krajine a v meste. Pre ľudí, ktorí už v meste žijú dlhšie, však už môžu byť dôležité informácie týkajúce sa dlhodobejšieho zotrvania a integrácie. Je dôležité nastaviť ich fungovanie tak, aby mohli flexibilne a rýchlo reagovať na meniace sa potreby cudzincov/utečencov/odídencov a napĺňať tak potreby rôznych cieľových skupín (aj súčasne).

Kontaktný/informačný bod pritom môže mať rôzne podoby podľa možností a potrieb konkrétnej samosprávy:

 • samostatné pracovisko v samostatných priestoroch,
 • vyčlenené úradné hodiny v priestoroch centra prvého kontaktu na mestskom úrade,
 • zriadená samostatná e-mailová adresa určená pre ľudí na úteku v prípade, že potrebujú konzultáciu.

Zriadenie kontaktného/informačného bodu rieši problémy s nedostatočnou informovanosťou a tiež potrebu poradenstva v rôznych oblastiach integrácie. Jeho cieľom je sústrediť informácie nevyhnutné pre cudzincov/utečencov/odídencov pre začatie nového života v meste na jednom mieste a zároveň prepájať relevantné inštitúcie verejnej správy a organizácie/jednotlivcov z občianskeho sektora.

Jeho cieľom je teda uľahčenie prvých momentov integrácie a umožnenie čo najväčšej postupnej samostatnosti pre cieľovú skupinu, čo je pri integrácii dôležité tak zo psychologického (pocit kontroly nad vlastným životom, odolnosť), ako aj spoločenského hľadiska (nebyť závislý od pomoci iných ľudí a inštitúcií). K/IB k tomu prispeje tým, že pomôže znížiť výskyt protirečivých a čiastkových informácií. Vďaka tomu prispeje k zvyšovaniu dôvery v služby samosprávy a tiež k zvyšovaniu efektívnosti koordinovania rôznych aktivít.

Kontaktný/informačný bod môže plniť viaceré úlohy:

 • Poskytovanie informácií a poradenstva cieľovej skupine v rôznych oblastiach: pobytová legislatíva (dočasné útočisko, zlúčenie rodiny a pod.), zdravotná starostlivosť, bývanie, zamestnávanie (informácie o dostupných kurzoch, napr. rekvalifikačných, a vzdelávaní), sociálna podpora, vzdelávanie detí, dostupná materiálna a potravinová pomoc, možnosti komunitných aktivít, kultúra, každodenný život v meste (výmena hotovosti, zriadenie účtu v banke, nakupovanie, doprava, duchovné záležitosti, športové aktivity, záujmové aktivity a pod.).

 • Spolupráca s miestnymi cudzineckými komunitami, ktoré môžu byť cenným zdrojom informácií a podpory (na základe ich vlastných skúseností** – tu je však dôležité, aby tieto komunity boli prepojené so samosprávou a organizáciami občianskeho sektora, aby sa predchádzalo posúvaniu neúplných či neaktuálnych informácií v rámci komunít. Spolupráca s komunitami môže mať rôznu podobu. Kontaktný bod môže napríklad mať v rôznych cudzineckých komunitách kontaktné osoby, prostredníctvom ktorých poskytuje informácie o svojej činnosti v rámci komunít. Zároveň môže sústreďovať informácie o činnosti rôznych komunít a následne tieto komunity prepájať.

Ambíciou kontaktného/informačného bodu nie je reálne vybavovanie úradných záležitostí či sprevádzanie na úrady. Cieľom je poskytnutie relevantných, detailných a zrozumiteľných informácií, aby to klienti dokázali sami.

Predpokladom fungovania takéhoto bodu je nadviazanie partnerstva a spolupráce so všetkými kľúčovými inštitúciami verejnej správy (aj na národnej úrovni) a organizáciami pôsobiacimi v meste: úrady práce, jednotlivé odbory mestských úradov (sociálny, školský), úrad samosprávneho kraja (odbor zdravotníctva, školstva, sociálnych vecí), oddelenie cudzineckej polície, Migračný úrad MV SR, ako aj mimovládne organizácie, charity a dobrovoľnícke iniciatívy.

Dôležité sú aj právne kancelárie a Centrum právnej pomoci, ktoré poskytovalo právne poradenstvo utečencom z Ukrajiny vo veľkokapacitných centrách a v súčasnosti tak robí vo svojich regionálnych kanceláriách. Na svojej stránke má tiež zriadenú sekciu v ukrajinskom jazyku. V každej z týchto inštitúcií by mala byť identifikovaná kontaktná osoba, ktorá by bola dostupná na konzultácie v prípade potreby. Informácie o relevantných inštitúciách a ich agende možno získať napríklad tu. Tento zdroj môže byť nápomocný pri uvažovaní, koho do poskytovania informácií zapojiť.

Dôležité je, aby sa personál kontaktných/informačných bodov pravidelne vzdelával v základných otázkach z vyššie uvedených oblastí a špecifických životných situácií, v ktorých by sa mohli cudzinci a konkrétne utečenci/odídenci nachádzať (vzdelávanie by malo byť zabezpečené kontaktnými osobami z jednotlivých inštitúcií).

Samozrejmosťou by malo byť dostupné tlmočenie. Pre efektívne fungovanie je dôležitá intenzívna komunikácia o službách cieľovej skupine – na to je možné využiť rôzne skupiny na sociálnych sieťach, v ktorých sa ľudia na úteku združujú, lokálne médiá, ale aj členov komunít.

Na tejto stránke